Openbare geloofsbelijdenis

Geliefde broeder(s)/zuster(s),
U staat hier voor God en zijn gemeente om uw geloof te belijden. Ik verzoek u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God van uw doop?

Erkent u dat u zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat u van nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen? Beseft u dat u daarom blootstaat aan Gods toorn? Bekent u dat u de geboden van de Heer vaak hebt overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Hebt u daar berouw over?

Gelooft u dat Jezus Christus u als uw verlosser geschonken is en dat u door de kracht van de heilige Geest een deel van zijn lichaam bent ? Gelooft u dat God u door Christus' bloed al uw zonden vergeeft?

Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Zult u, zolang u leeft, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen Gods woord ingaat?

Aanvaardt u de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan de doop teken en zegel is? Verlangt u ernaar God en uw naaste lief te hebben, met de wereld van de zonde te breken, wat zondig in u is te laten afsterven en vol ontzag voor God te leven? Belooft u dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen?

Wat is daarop uw antwoord? (Ja)

Zegenbede

Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Of
Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

  • Aantal keren gelezen:: 2498

Geef het door en vertel het verder:

Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn.