Avondmaalsformulier 2

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Instelling

De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal zo:
Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.'
En hij vervolgt dan:
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

Jezelf toetsen

De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf toetsen.
Als je jezelf toetst, moet je eerst nadenken over je zonden en tot het besef komen dat God terecht boos is op jou. Om die zonden krijg je een hekel aan jezelf; je weet je heel klein voor God. Verder moet je je afvragen of je vertrouwt op de belofte van God dat hij je al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Tot slot moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent voortaan dankbaar en oprecht met God te leven . Ben je van harte bereid in liefde en vrede met je medemensen om te gaan?
Uitnodiging en terugwijzing
God wil iedereen die door de werking van de heilige Geest verdriet heeft over zijn zonden zeker in genade aannemen.
Als je met heel je hart verlangt tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je zonder het te willen nog zonden en zwakheden. Maar voor iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, klinkt deze waarschuwing: blijf van het avondmaal weg, anders straft God je nog zwaarder.

Christus gedenken

Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken . Daarom gedenken we dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is. Het Woord is mens geworden . Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij voor ons de toorn van God gedragen , waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods toorn was hij in de olijfgaard Getsemane dodelijk bedroefd , zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel . Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld , zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen.
Hij is door God verlaten , zodat God ons zou aannemen en hij ons nooit meer zou verlaten. Tot slot heeft hij met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd , toen hij uitriep: 'Het is volbracht!'
Verzekering
Elke keer dat we van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt ons de trouwe liefde van Christus getoond en op het hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven . Nu stilt hij onze geestelijke honger en dorst met zijn lichaam en bloed zodat we eeuwig leven. Dat is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken.

Eenheid

Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met Paulus mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij . Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde . Door diezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte liefde als delen van één lichaam, want de apostel schrijft: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood . Daarom zijn we samen één lichaam en moeten we ons inspannen elkaar in liefde te dienen , met woord én daad.

Verlangen naar Christus' terugkomst

Christus heeft ons de opdracht gegeven het avondmaal te vieren, totdat hij komt . Aan zijn tafel krijgen we alvast een voorproefje van de overweldigende blijdschap die hij beloofd heeft. Vol verlangen zien we uit naar zijn luisterrijke verschijning, naar de bruiloft van het Lam , waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.

Gebed

Onze God en Vader, we danken u hartelijk voor uw genade. Al gaven we als mensheid u geen enkele reden barmhartig voor ons te zijn, toch hebt u ons uw eniggeboren Zoon als offer voor onze zonden en als hemels eten en drinken gegeven.
Werk in ons door uw heilige Geest en geef dat we ons steeds meer toevertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus door dit avondmaal te vieren. Voed ons met hem, het brood uit de hemel, en geef dat we niet meer in onze zonden leven, maar dat hij leeft in ons en wij in hem. Laat ons steeds meer groeien in het nieuwe verbond in Christus' bloed. Dan weten we zeker dat u voor altijd onze genadige Vader bent, die ons onze zonden nooit meer aanrekent en voor ons zorgt met alles voor lichaam en ziel.
Geef dat we vol goede moed ons kruis op ons nemen, dat we afzien van onszelf en openlijk uitkomen voor onze redder. Leer ons in alle moeite en verdriet met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkmaken en ons voor altijd bij zich nemen.
Dit gebed wordt afgesloten door het Onze vader, gesproken of gezongen.

Opwekking

Om met het echte brood uit de hemel, Christus zelf, gevoed te worden moeten we niet alleen naar dit brood en deze wijn kijken.
We moeten juist omhoog kijken, onze blik richten op Jezus Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel voor ons pleit .
Laten we vast geloven dat we door de werking van de heilige Geest zijn lichaam en bloed geestelijk te eten en te drinken krijgen.

Viering

Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de voorganger:
Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus.
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen .

En als hij de beker geeft:

De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus uitgegoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen .

Bij de gaande viering kunnen deze woorden gecombineerd worden tot:
Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus.
Neem dit brood en deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al onze zonden volkomen te verzoenen.
Tijdens de viering kan gelezen, gezongen of gemusiceerd worden.

Bij de dankzegging kan men kiezen uit de volgende alternatieven of ze allebei gebruiken.

Dankzegging (1)

Geliefden in de Heer, de Heer heeft aan zijn tafel ons innerlijk kracht en sterkte geschonken . Laten we daarom samen zijn naam met dankzegging prijzen:
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen .

Dankzegging (2)

Barmhartige God en Vader, u alleen komt onze dank toe, nu we van het brood gegeten en van de wijn gedronken hebben, om te getuigen dat we alleen gered worden door de dood van onze Heer.
We loven u, omdat we door uw heilige Geest de blijdschap mochten ervaren die de band met uw Zoon en met elkaar geeft.
We bidden u: geef dat wij met heel ons leven laten zien u en elkaar van harte lief te hebben, nu we in ons geloof sterker gemaakt zijn door de viering van dit avondmaal.
Laat ons volhouden de terugkomst van onze redder te verwachten, die ons beloofde opnieuw wijn met ons te drinken in uw koninkrijk.
U, Vader, zij de lof, en uw Zoon en de heilige Geest, nu en in eeuwigheid. Amen.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 3446

Geef het door en vertel het verder:

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.