Micha zondag 2012 - Water maakt het verschil

Water maakt verschil

“We konden van januari tot april nooit groenten verbouwen, omdat er dan niet genoeg water beschikbaar was. Dankzij de dam lukt dat nu wel en is er in ons dorp veel verbeterd!”
Op Micha Zondag (14 oktober) hebben de Diaconie en De Verre Naasten uw aandacht gevraagd voor een waterproject op het platteland van Cen-traal-India. Dank zij uw gulle giften is er een mooi bedrag binnengekomen van ruim € 300,-. De diaconie dankt u hartelijk daarvoor.
Mantobai woont in het dorpje Kishanpur in Midden India. In 2009 heeft hij, samen met andere dorpsbewoners meegewerkt aan de bouw van een dam, die een wereld van verschil maakt in hun levens. ”Het water blijft nu langer staan, waardoor we onze gewassen tot en met maart kunnen ver-bouwen. In mei wanneer het water lager staat, maken we stenen van de modderige kleibodem van de dam. Die kunnen we voor een goede prijs verkopen. Tijdens het regenseizoen in juni zetten we visbroed uit in de dam, waardoor we 7 maanden later vis kunnen verkopen.”

Spandana

Een prachtig voorbeeld van de impact van het zogeheten Spandana-project in Midden-India. Dit is een onderdeel van het werk van de Emma-nuel Hospital Association (EHA), een samenwerkingspartner van De Verre Naasten. In de gebieden Lakhnadon en Chhapara werkt het team van Spandana onder meer aan het verbeteren van de gezondheidszorg en het verhogen van de levensstandaard van kwetsbare mensen. Vanuit Jezus’ liefde werkt EHA samen met de inwoners van het plattelandsgebied aan het opzetten van projecten en geven van voorlichting. Ook begeleiden ze gezondheids- en watercomité’s.

Water

In 30 dorpen zijn deze dorpsgroepen (met in totaal meer dan 150 dorpe-lingen) actief in goed waterbeheer, anticiperen op klimaatverandering, het tegengaan van dalend waterpeil en droogte en promoten van landbouw-ontwikkeling. Ook lobbyen ze bij de overheid voor de installatie van water-pompen, putten en waterbesparende oplossingen zoals kleine en grote dammen en waterreservoirs. Meer dan 5000 huishoudens profiteren daar inmiddels van.

Toekomst

Mantobai maakt in zijn dorp deel uit van zo’n comité. Hij ziet al veel verbe-teringen sinds het programma in 2009 in zijn dorp is gestart, maar heeft ook nog genoeg toekomstdromen: ”Sterke huizen voor alle dorpsbewo-ners met badkamer en toiletfaciliteiten, goed onderwijs in onze woonplaats en verbeterde transportmogelijkheden."

Groot belang

Het project Spandana verandert levens en is van groot belang in dit ge-bied. Water speelt een grote rol in het programma. Schoon water gaat de verspreiding van ziektes tegen en houdt de bevolking gezond. Genoeg water zorgt voor voedsel, werkgelegenheid en dus inkomen.
Delen in overvloed
Op het arme platteland van India zijn deze zaken lang niet zo vanzelfspre-kend als in ons welvarende, (schoon) waterrijke Nederland. Wij hebben hier zoveel in overvloed. Dat besef maakt dankbaar en nodigt tegelijkertijd uit tot delen. Laten wij dat ook doen, in het kader van gerechtigheid. Delen met onze medemens, delen met onze (verre) naaste, delen in overvloed.

Uw gift is van harte welkom op giro 36 36 00 t.n.v. De Verre Naasten te Zwolle, o.v.v. 'Water India', 28131

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.