Notulen Beraadsvergadering 24 november 2020

VERSLAG Beraadsvergadering dinsdag 24 november 2020 aanvang 19.45 uur

Verslag geschreven door Hans Koetsier.

Afmeldingen: Ine Voorham, Theo van Driel, Dirk Jan Steenbergen, Willem de Wilde , Gé Drayer, Bert Niessink. Z.k. Gerard Disberg.

1. Opening en vaststelling agenda door waarnemend voorzitter Frenk Lip
* Agenda is vastgesteld, geen toegevoegde agendapunten.

2. Korte bezinning door Charles Le Fèvre
* Thema bezinning ging over “Dankdag voor gewas en arbeid”. Ondanks de corona-problemen van de tegenwoordige tijd kunnen we nog dankbaar zijn? Er blijft nog veel over om dankbaar voor te zijn.
3. Financiën :
- Concept financieel jaarverslag 2019 en begroting 2021 (bijlage in pdf)
* er wordt opgemerkt dat een toelichting ontbreekt. Wim zal dit toevoegen. Ook met bepaalde pdf-readers is de opmaak versprongen. Wim zal dit ook aanpassen met een grid om de kolommen. Overzicht zal met het jaarverslag mee worden gestuurd.
* Bedragen zijn dit jaar nog niet aangepast, maar zal volgend jaar effectief worden

- Verkiezing kascommissie
• Gé Drayer en Jaap Kappers zullen de commissie vormen. Graag onderling contact opnemen.

- Voorstel Wijziging Bijdrage Lidkerken: in bijlagen :
20201117 Voorstel Bijdrage lidkerken.docx
20201117 Rekenvoorbeeld Voorstel Wijziging Bijdrage Lidkerken.xlsx
20170325 Bijdrage lidkerken.docx
• Voorstel om berekening per lid te doen wordt voorlopig niet uitgevoerd. We gaan uit van het voorstel zoals dit is gepresenteerd. Er werd opgemerkt dat enkele kerken ontbraken in het voorstel. Deze zullen nog worden toegevoegd.

4. Opvolging Theo van Driel. Een voorstel van (zo mogelijk) één kandidaat zal in een vergadering van het Beraad worden gedaan door de profielschets-‘commissie’ bestaande uit Ine Voorham, Wim Sips en Liesbeth van Hilten.
- vaststelling profielschets en procedure (zie bijlage)
• Profielschets is vastgesteld, inhoudelijk is deze goedgekeurd. V.w.b. de uiterste datum van inzending graag 15 januari vermelden als uiterlijke datum. Biedt ook de gelegenheid om dit in het kerkblad te vermelden.

5. Week van Gebed voor de Eenheid : één oecumenische samenkomst, waarin ook afscheid wordt genomen van Theo van Driel: locatie? voorbereiders ?
* De leden van het Moderamen (en Gé Drayer) zullen dit voorbereiden. Degenen die graag willen aanschuiven zijn van harte welkom!
* Optie locatie is de Julianakerk, Jaap zal contact opnemen met de koster om te kijken of deze avond nog vrij is.
* Voorstel is voor twee separate gedeelten: de gebedsbijeenkomst zelf en een gedeelte voor het afscheid nemen van Theo en Bert

6. Formele vaststelling verslagen: Beraad dd 29 sept. en moderamen dd 27 okt.
* Beide verslagen zijn formeel vastgesteld met dank aan de notulisten.

7. Werkgroepen – gedelegeerd aan moderamen: (fysiek) gesprek op 7 december met DNA-ONE en Kerk en Vluchteling. Wie daarbij aanwezig wil zijn: opgeven bij secretaris.
* datum moet zijn 10 december in de Samuelkerk om 20.00 uur.

8. Inhoudelijk gesprek: Hoe oecumenisch zijn wij eigenlijk (nog) in deze corona-tijd?
Enkele opmerkingen:
* Het biedt ook de mogelijkheid om bij kerkdiensten van andere kerken te kijken;
* Sommige activiteiten kunnen gelukkig (met de nodige aanpassingen) nog plaatsvinden;
* Sommige kerkleden gaan naar een andere kerk omdat de eigen kerk “vol” is;
* Van te voren wordt brood en wijn thuis bezorgd om toch Heilig Avondmaal “live” mee te kunnen vieren;
* De kerk kan beschikbaar worden gesteld voor een activiteit in de omgeving
* Helaas kun je niet meer spontaan bij iemand op bezoek;
* Bloemen vanuit de kerk worden na afloop naar een oudere gebracht;
* Online kerkdiensten worden soms meer ‘bezocht’ dan bij een reguliere kerkdienst;
* Er bestaat zorg wanneer e.e.a. ‘genormaliseerd’ is, hoe het fysieke aantal van bezoekers zal zijn…

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Voorstel Jaarverslag 2019: Theo heeft jaarverslag afgemaakt, moderamen loopt er nog even door heen: dan toezending aan de afgevaardigden.
Eventuele opmerkingen (tekstueel/inhoudelijk) richten aan de secretaris voor 10 december (moderamenvergadering) Dan vaststelling door moderamen.
 De vergadering is akkoord met dit voorstel en geeft het Moderamen mandaat hiervoor.

Rondvraag: Erwin mocht vorige week dinsdag voor de eerste keer opa worden van een kleinkind (jongen). Charles mocht in de afgelopen tijd overgrootouder worden.
Piets negen jaar jongere broer is tgv corona overleden, condoleances van de deelnemers aan de vergadering.

10. Sluiting (gepland 21.00 uur)
Frenk besluit de vergadering met het lezen uit “In moeilijke tijden” en eindigde met Psalm 84:12

Dit verslag wordt (voorlopig) vastgesteld in vergadering moderamen dd 10 december 2020
 Is goedgekeurd en vastgesteld in moderamen 210126 - zie verslag
Formele bevestiging in Beraadsvergadering van 23 febr. 2021
Voorzitter Frenk Lip 

Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn.