Vergadering 29 september 2020

Verslag van de Vergadering van het Apeldoorns Beraad van Kerken
dinsdag 29 september 2020 om 19.45 uur
Plaats: in jeugdzaal Barnabaskerk, Canadalaan 25

Aanwezig:
Theo van Driel, Liesbeth van Hilten, Frenk Lip, Wim Sips, Dirk Jan Steenbergen, Edwin van der Bij, Willem de Wilde, Ine Voorham, Piet Gude, Gé Drayer (verslag)
Gasten: Burgemeester Ton Heerts & Marjan Thalen, chef kabinet BGM
Afwezig:
Charles Lefebre (niet lekker), Gerard Disberg (werk), Hans Koetsier (zieke gezinsleden), Jaap Kappers (wil niet vergaderen i.v.m. verschil van interpretatie).

Deel 1 Ontmoeting
1. Opening door voorzitter Theo van Driel en vaststelling agenda
Op deze eerste dag dat er opnieuw restricties beginnen, opent Theo de vergadering en geeft Frenk gelegenheid de bezinning te leiden.
2. Bezinning door Frenk Lip
Hij bepaalt ons – in lijn met wat Thomas à Kempis schrijft in zijn ‘de imitatione Christi’ – bij dat wat je zegt, je ook moet doen en wat doet wat hoort te zeggen. Horen alleen is niet genoeg: wat je hoort moet ook gedaan worden. Dat stempelt, tekent ons als christenen: mensen van Christus die Hem navolgen. De kerk is er voor de zwakken, de ontrechten, de underdogs, de mensen die kwetsbaar zijn, in navolging van Christus.
3. Ontmoeting met de burgemeester dhr Ton Heerts & Marjan Thalen, chef kabinet BGM
We stellen ons allen aan elkaar voor.
De burgemeester ziet het als een enorme uitdaging om elkaar in onze stad te blijven ontmoeten. De kerken hebben daarbij een belangrijke rol. Ze hebben in het maatschappelijk middenveld een eigen plaats waarmee de burgerlijke overheid goed wil samen werken. Dat is niet zo vanzelfsprekend in deze tijd. Hoe wel de kerken best actief zijn, wordt dat niet vaak zo gezien of soms zelfs niet een bekend gemaakt.
We reageren daarop dat we ‘van origine’ misschien wel wat te bescheiden zijn en niet echt op de trom slaan om dingen die gaan knellen aan de kaak te stellen e.d.
De kerken beseffen dat de maatschappij maar in zekere zin maakbaar is, terwijl de overheid soms denkt dat die terdege maakbaar is als het maar goed in regels en regelingen gevat wordt. Enkele jaren geleden was dat bijv. het geval bij de invoering van de WMO. De overheid rekende er op dat de kerken wil een blik vrijwilligers zou leveren. Maar zo simpel is dat niet als het gaat om zorgen voor en aandacht geven aan elkaar: dat laat zich niet in regeltjes vatten.
De burgemeester erkent dat de overheid daar inderdaad wel wat te makkelijk over denkt. Daarbij komt nog iets anders dat ook knelt: bezuinigingen gaan nogal eens ten koste van de zwaksten etc. Het gevolg is dan inderdaad dat de zorg op maat verwordt tot puur bezuinigen.
We spreken met elkaar ook over de problematiek rond Corona en de handhaving daarvan. De gevolgen van de Corona-maatregelen in kerk en samenleving zijn enorm. Onderwerp van gesprek is ook de demonstratie van Pegida. Ook nu heeft die zich weer op het laatste moment teruggetrokken. De inzet van de kerken wordt door de burgemeester bijzonder gewaardeerd op dit punt.
Het is goed als de kerken ook met andere geestelijke stromingen contact hebben zoals dat in CIRCA (Commissie Inter-Religieus Overleg Apeldoorn) het geval is.
We spreken wederzijds onze waardering uit voor dit gesprek en wensen elkaar sterkte. De burgemeester verlaat onze vergadering.

4. Brief Kerk en Vluchteling – is niet echt besproken, wel aangestipt.

5. Over de vredesweek hebben we het ook niet echt gehad in dit gesprek

Deel 2 Organisatorische zaken en beleid
A. Verslag Moderamen
Het verslag van de vergadering 200825 wordt goedgekeurd. Daarin was ook de vaststelling van de taakomschrijving van en ruimte voor meedenken met moderamen opgenomen.
I.v.m. met de Vredesweek is er door Corona in de publicatie geen ruchtbaarheid aan bijeenkomsten gegeven. Hopelijk kan het volgend jaar wel weer.

B. Mededelingen
+ Week van de dialoog (nov.) – mail is verzonden aan iedereen
+ Ingekomen post – geen ingekomen en uitgaande post.
Er wordt even gesproken over een eventueel lidmaatschap van de Bahá’i. In het verleden was de Bahá’i gemeenschap wel lid. Ze willen nu weer betrokken raken bij het Beraad. De meeste aanwezigen hebben wel reserve. Ze zien de Bahá’i niet als een christelijke gemeenschap en vinden dus dat we het in elk geval voorlopig af moeten houden. De Bahá’i positioneren zichzelf als nieuwe wereldreligie.
+ Verslag van de voorzitter – geen vragen.

C. Einde voorzitterschap Theo van Driel
Theo van Driel heeft aangegeven als voorzitter van het Beraad in januari 2021 te willen terugtreden. We spreken de procedure van verkiezing door: Frenk als assessor van het bestuur vangt het vertrek in januari voorlopig op. De volgende vergadering zal er een commissie worden ingesteld om de opvolging te regelen en met een voordracht te komen. Er wordt aangedrongen op het opstellen van een profielschets. Theo zal in dezen zich afzijdig houden. In januari nemen we van Theo afscheid in de oecumenische dienst ter gelegenheid van de Week van Gebed.

D. Werkgroepen m.n. aandacht voor:
+ De vluchtelingen problematiek: een reactie van Kerk en Vluchteling wordt nagezonden
+ ook de opvang aan de Chr.Geurtsweg heeft te maken met een corona quarantaine, wat veel gevolgen heeft voor de bewoners daar.
+ Het Appel dat is verzonden wordt door sommigen als te eenzijdig bestempeld.
+ Fairtrade-werkgroep: veel kerken zijn bereid om mee te doen. Theo zal een lijst maken van deelnemende kerken zodat we daar inzicht in krijgen.

E. Rondje “uit de kerken”
Enkele losse opmerkingen:
- Positieve en negatieve dingen komen naar voren n.a.v. de Coronaontwikkelingen.
- Alles is anders en alles moet opnieuw uitgevonden worden.
- Lakmoesproef: wat betekent geloof, kerkgaan nu echt voor je?
- Leger des Heils gaat een kerstprogramma maken om uit te zenden
- Na een periode van afwezigheid: de onderlinge ontmoetingen worden (weer) erg gewaardeerd;
- Zorgen zijn er genoeg: hoe zijn we kerk, etc.?
- Middagdiensten lijken in het corona-geweld te bezwijken
- Onwezenlijke situaties doen zich ook voor bijv. rond begrafenissen, rouwdiensten, huwelijkssluitingen en gedenkdagen.

F. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

G. Volgende vergaderingen:
Moderamen: di. 27 oktober met uitnodiging aan DNA-ONE en Kerk en Vluchteling. Wie daarbij aanwezig wil zijn: opgeven bij secretaris.
Beraadsvergadering: dinsdag 24 november. Rooster 2021: zie verslag mod. 200825

H. Sluiting
Theo sluit met gebed

 

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!