Synode verslag 5de vergaderweek 2017

Synode  verslag GKV Meppel 2017

Meppel 2017 stond in het teken van kerkelijke eenheid, de eerste publieke bespreking van het rapport M/V en ambt, de omgang met homoseksuelen en lesbiennes in de kerken en de ondersteuning van kleine kerken, classes en missionaire projecten.

CGK en GKv halen banden aan

De Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben de banden aangehaald. CGK- predikant Willem van ’t Spijker was gastspreker tijdens de vergadering en sprak de hoop op hereniging van de kerkverbanden uit. Dat bij de CGK wat aarzeling bestaat, wijt hij aan zorgen om de prediking, een zeker wantrouwen en vrees en angst vanwege snel veranderende omstandigheden in kerk en maatschappij. Van ’t Spijker: “Laat u niet ontmoedigen door een aarzelende CGK, maar houd het verlangen levend binnen uw en onze kerken”. De GS besloot unaniem de contacten voort te zetten.

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) presenteren zich

Tijdens de GS hebben de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) zich voor het eerst gepresenteerd. Ds. Berthold Bloemendal introduceerde zijn kerkverband, dat bestaat uit zeven kerken, vijf in Friesland en verder één in Assen en één in Noordwijk aan Zee en dat acht predikanten en ruim 2.800 zielen telt. Deze kerken zijn een eigen weg gegaan toen de PKN ontstond en baseren zich op Schrift en Belijdenis. De GS ging akkoord met de voorstellen de contacten die er zijn uit te breiden in de hoop dat ze zullen leiden tot kerkelijke eenheid.

GKv gaat bijzondere betrekkingen aan met PKN

Het voorstel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om bijzondere betrekkingen aan te gaan met de CGK, NGK, vGKN en de GKv is door de GS positief ontvan-gen. De GS beschouwde het verlangen naar eenheid dat uit het voorstel spreekt, als een hartelijke uitnodiging voor nadere kennismaking en ge- sprekken. De Deputaten Kerkelijke Eenheid kregen drie gespreksopdrach-ten mee. Ook werd aan hen opgedragen om aan de volgende synode een voorstel te doen voor eenzelfde regeling als op dit moment geldt bij de CGK met betrekking tot het voorgaan van PKN-predikanten.
De GKv blijven participeren in activiteiten Nationale Synode De GS heeft met algemene stemmen besloten te blijven deelnemen aan de activiteiten van de Nationale Synode en de ontwikkelingen daarbinnen te blijven volgen. Daarbij werd nadrukkelijk aangegeven, dat te willen doen met in- achtneming van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerken en in gehoorzaamheid aan Gods Woord.

‘Tijd dat de kerken een koers kiezen in m/v vraagstuk’

De GS heeft in een eerste publieke besprekingsronde gesproken over de voorstellen, gedaan door Deputaten M/V en ambt; 25 van de 32 afgevaardigden voerden het woord en de meesten van hen gaven een duiding hoe zij in het proces van besluitvorming staan. De deputaten reageerden daarop. De voorzitter van het deputaatschap, Avelien Haan-Kamminga, was dankbaar voor het open gesprek dat plaatsvond en de wil om elkaar vast te houden. “Het is echt tijd, dat de kerken een koers kiezen”, zo stelde zij. Deputaat Kees de Ruijter zag de gezamenlijke zoektocht door de Schrift heen als een ‘identity marker’ voor de wijze waarop de kerken met dit onderwerp omgaan. De Ruijter: “Uit de Schrift kun je geen helder pro-standpunt afleiden maar ook geen helder contra-standpunt. We staan dus voor lastige vragen, maar we moeten het contrast niet groter maken dan het is”. Na afronding van de bespreking gingen alle synodeleden, deputaten en toehoorders in groepen van zes uiteen om dit onderwerp in kringgebed aan de Here op te dragen. Op 2 juni zal de GS over dit onderwerp doorspreken.

Meer over dit onderwerp

Onderwerp homoseksualiteit roept discussie op

Door de classis Hardenberg werd een zogenaamde ‘quaestio’ (vraagstelling) op de tafel van de GS gelegd inzake de plaats van de homoseksueel geaarde broeder en zuster in de gemeente. In de bespreking kwam veel aan de orde: wel of geen studiedeputaatschap, pleidooien voor pastoraal maatwerk in de plaatselijke gemeenten en een ordevoorstel om besluitvorming op te schorten, tijd van studie en overleg te nemen en er na de zomer op terug te komen. Het ordevoorstel werd aangenomen. Een synodecommissie buigt zich over een pastorale handreiking, die later in het jaar aan de GS zal worden voorgelegd.
Geregistreerd partnerschap steeds vaker onderwerp op kerkenraads- tafels Tijdens de bespreking van het rapport van de Deputaten Relatie Kerk en Overheid kwam ter sprake, dat kerkenraden steeds vaker worden geconfronteerd met broeders en zusters, die geen burgerlijk huwelijk slui-ten, maar een geregistreerd partnerschap aangaan. Deputaat Ad de Bruij- ne schetste achtergronden en wees erop, dat kerkenraden gebruik kunnen maken van het rapport, dat het Deputaatschap heeft geschreven over de kerkelijke huwelijksbevestiging in relatie tot de door de overheid afgesloten huwelijken en geregistreerde partnerschappen. De GS ging unaniem ak- koord met de voorgestelde besluiten.

De ondersteuning van classes, kleine kerken en missionaire projec- ten krijgt nieuwe opzet

Binnen de GKv functioneren drie deputaatschap- pen op het gebied van de ondersteuning van classes, plaatselijke kerken en missionaire projecten: de deputaten Generale Steunverlening Kerken (GSK), de deputaten Aanvullende Steun Missionaire Projecten (ASMP) en het Studiedeputaatschap Heroriëntatie Ondersteuning Classes en Kerken (SHOCK). De GS boog zich over de rapporten en plannen van deze depu- taatschappen in hun onderlinge samenhang. Besloten is dat de onder- steuning van kleine (krimpende) kerken en van missionaire projecten nu in één hand komt. De classis is nauw betrokken bij de aanvraag en de uit- voering van de ondersteuning. Het belangrijkste document, dat een en an- der moet regelen, is de Generale Regeling Ondersteuning Classes, Ker- ken en Missionaire Projecten.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode 

Afdrukken E-mail

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!