Aftrap gemeentethema Delen verrijkt relaties!

Maken we het persoonlijk?

Lekker op vakantie geweest? Allemaal natuurlijk weer heel veel zin om er tegen aan te gaan... Of niet...

Jullie staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen 2016-2017.
Jullie hebben mij gevraagd om voor het nieuwe seizoen een gemeentethema te bedenken en uit te werken.
Ik ben tot het volgende thema gekomen: Delen verrijkt relaties!
Vandaag mag ik daarvoor de aftrap geven.

Ik hoop het thema vanaf morgen uit te werken in vier preken.

  1. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde (zondag 28 augustus)
  2. Gedeelde smart is halve smart (zondag 27 november)
  3. Gedeelde geheimen brengen veiligheid (zondag 29 januari 2017)
  4. Gedeelde maaltijden voeden eenheid (zondag 26 februari 2017)

Zondag 12 maart zullen we het themaproject afsluiten met een avondmaalsviering.
Als relaties verrijkt worden door te delen, dan allereerst en bovenal in onze viering van het heilig avondmaal.

Delen verrijkt relaties!
Ik vind het een prachtig thema.
Niet omdat ik het zelf heb bedacht...
Het komt bij jullie zelf vandaan: relaties.
Niet specifieke relaties als vriendschapsrelaties, man-vrouw-relaties, enz.
Nee, relaties in het algemeen.
Dat wilden jullie graag.

Zelf heb ik er een toespitsing aan gegeven,
met het woord delen.
Delen verrijkt relaties!

Vandaag wil ik met jullie naar de beide woorden kijken:

Relaties en delen.

Wij geloven in de Heilige.
God is onvergelijkbaar anders dan wij.
Zo bijzonder als alleen God bijzonder kan zijn.

Hoog boven ons verheven.
Weergaloze genialiteit,
Oneindige creativiteit.
Verdraagt Zich op geen enkele manier met kwaad en uitingen van kwaad.
En laten we dán luisteren naar Jesaja (Jesaja 57:15a):
,,In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn.''
Wie dit zegt?
Dat lezen we ervoor:
,,Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid.
Heilig is Zijn naam.''

God is zo bijzonder dat Hij hoog en verheven is én tegelijk hier beneden troont.

Hij troont in deze wereld.
Waarin van alles mis is, zo veel kapot.
Waarin het kwaad vaakt lijkt te heersen.

Hij troont bij ons.
Bij ons, die er zo vaak een zootje van maken.
- Buiten de kerk: Thuis, spanningen. Op het werk, gedoe met je collega's.
- Binnen de kerk. In jullie eigen kerk misschien - weet ik niet.

God is zo bijzonder:
hoog en verheven én tegelijk troont Hij tussen ons.
Woont zelfs met Zijn Geest in ons:
brokkenpiloten,
mensen die anderen pijn doen,
mensen die pijn hebben door wat anderen hen hebben gedaan,
mensen die lijden onder de klappen van het harde leven.

Waarom wil de God die hoog is en verheven...,
waarom wil de God die troont in heiligheid...
waarom zoekt de heilige God contact/verbinding met jou en mij?
waarom wil die heilige God eigenlijk een relatie met jou en mij aangaan?

Dat is Zijn liefde.
Liefde karakteriseert de Heilige.
God houdt van prutsers als jij en ik.

Hoe kán het?
Gods liefde is liefde van de bijzonderste soort:
heilige liefde.
Dat is liefde zoals we die in Jezus op z'n mooist en best zien en mogen ervaren.

Zo bijzonder is de heilige God,
dat Hij verbinding zoekt met jou en mij.
En hoe?!

De Bijbel maakt het steeds weer duidelijk.
Kennen van God is niet ten diepste kennis over God.
De Bijbel biedt ons geen theorie, geen theologie, geen dogma's over God.
Kennen is een kennen van je hart.
Kennen is een kennen met alles wat jou maakt tot wie je bent.
Kennen is houden van God met alles wat in je is.

De Heilige zoekt jou zoals je bent.
De Heilige zoekt jouw hart.
God wil verbinding met jou - op hartsniveau!

Gods heiligheid is geen bedreiging voor de omgang.
Omdat God te hoog voor ons zou zijn, of zo...
Gods heiligheid doet onze omgang met God niet verdampen in de gloed van Zijn heerlijkheid.
Gods heiligheid verdiept onze omgang met Hem.
Dat is wat de heilige God wil:
niet verdampen, maar verdiepen van onze omgang met Hem.

Verdieping van onze relatie met Hem.
Dat is wat de Heilige ons wil geven.

Diep besef van Zijn hoogheid, Zijn verhevenheid, Zijn heiligheid,
en tegelijk diep vertrouwen in Zijn liefde, in Zijn niet aflatende nabijheid.

Tegelijk zeggen:
'U, de Heilige' - 'Míjn God'.
'U, de Heilige' - 'Onze Vader', 'Abba Vader'.

Laat Gods heiligheid ons heel voorzichtig maken in het spreken óver God.
Laat Gods heiligheid een uitnodiging zijn om alles uit te spreken tégen God.
Zoals een klein kind alles tegen moeder of vader zegt.
Zeg alles, maar dan ook alles wat in je hart is tegen God.
De Heilige wil een Vader-kindrelatie met jou.
Kan het persoonlijker?!

Het bijzondere van de Heilige is iets zichtbaar in Zijn drie-enig zijn:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
De bijzondere liefde van God is eeuwige liefde tussen Goddelijke Persónen:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Ook de Geest is Persoon.

Wij mogen God kennen in Jezus Christus.
Wat was het geheimenis van Jezus Christus op aarde?
- Zijn komen van de Vader. Hij kwam uit de hemel.
- Zijn persoonlijke verbondenheid met de Vader:
van de Vader daalde de Geest neer op de Zoon.
Jezus' verbondenheid met Zijn Vader bleek uit Zijn opzoeken van de stilte.
Om alleen te zijn met Zijn Vader.
In gebed.

Gods drie-enig zijn is het drievoudig persoonlijk geheimenis van Zijn liefde.
God is liefde.
God is persoonlijk.
God is relatie,
God wil relatie, persoonlijke relatie.

God schiep om meer liefde, meer relaties mogelijk te maken.
Weet je waar God blij van wordt?
Als Hij in onze mensen-werkelijkheid iets terugziet van de liefde en relaties in Zijn eigen werkelijkheid.

God maakt het zelf mogelijk.
Hij deelt liefde uit. Hij schiep ons met een hart om liefde te ontvangen.
Hij staat open om onze liefde te ontvangen. Hij schiep ons met een hart om liefde te geven.

Hij schiep ons als beeld van God, helemaal aangelegd op God.
Bestemd voor verbinding met God.

Hij schiep ons menselijk,
meer nog, Hij schiep ons medemenselijk.
Bestemd voor verbinding tussen mensen.

Ook in het NT is God nog steeds de Heilige.
Jezus spreekt God aan met 'heilige Vader'.
Jezus noemt de Geest 'heilige Geest'.
En ook Jezus zelf wordt in het NT 'heilige'.

Deze drievoudige heiligheid is niet bedoeld om ons te pletten onder het gewicht van God...
Het diepste kenmerk van de heiligheid van drie-enige God is niet dat Hij ons wil overheersen, platwalsen.
De heilige drie-Enige God wil délen!
Het leven dat in Hem is, deelt Hij.
Ook de liefde die in Hem is, deelt Hij.

Daarom werden wij uit liefde geschapen.
Daarom ook wil Hij ons uit liefde redden.
Hij redt ons en geeft ons deel aan eeuwig leven: en dat is het kennen van Hem.
Hij redt ons en neemt ons mee in de liefdesbeweging in Hem.
Hij wil niets liever dan dat jij meedanst in de eeuwige liefdesdans van Vader, Zoon en Geest.

Vergeving van zonden maakt het mogelijk.
God gaf er alles voor: Zijn Zoon.
Zijn Zoon gaf er alles voor: Zijn leven.

Jezus werd 'gebroken' om verbinding mogelijk te maken.
Tussen jou en God.
Tussen jou en je medemens.
Nog altijd breken wij het brood, om deel te blijven/te zíjn van het ene brood.
Jezus bloed vloeide om het volmaakte feest van verbinding mogelijk te maken:
de bruiloft van het Lam.
Hij zal de wijn dan nieuw met ons drinken.
Hij zal ons binnenbrengen in het nieuwe Jeruzalem.
Hij zal ons daar een plek geven in de volmaakte samen-leving.

Het volmaakte komt nog.
Straks.
Hoe is het nu met delen en relaties?
Zullen we er maar niet te hoog van opgeven?!
Hoe vaak zijn ook relaties in de kerk oppervlakkig?
Kan het in de kerk niet vaak koud zijn in plaats van warm?
Willen we delen?
Willen we een ander in ons leven laten delen?
Heeft iedereen iemand waar hij binnen de gemeente terecht kan?
Is er voor iedereen ergens in de gemeente een open deur, een open hart?

En dus maar klagen over de kerk, over onze gemeente?

,,Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid.
,,In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn.''
Zo troont de Heilige ook in De Voorhof.
Wil je het geloven?!
Het is echt waar!

Wíl je het geloven?
Ga dan in ontzag en vertrouwen steeds weer naar Hem toe.
Met lege handen.
En bid dan maar:
Laat mij blíjvend delen in Uw liefde.
Help mij/ons om lief te hebben.
Geef mij/ons de bereidheid om te delen.
Help mij/ons om diepe relaties aan te gaan.

Voor de gezamenlijke verwerking

Begin met de eerste punt, daarna mag de groep zelf bepalen welke punten verder aan de orde gesteld worden.

  • Ga (ergens) staan op een denkbeeldige lijn tussen twee punten: 'Ik verwacht stellig nog veel rijkere relaties binnen onze gemeente' en 'Ik heb de hoop op rijkere relaties al lang opgegeven'? Leg uit waarom je waar op de denkbeeldige lijn bent gaan staan.

  • De Heilige wil een relatie met joú. Ieder kiest hier een woord bij en legt daarna zijn/haar keuze uit. Je kunt kiezen uit de volgende woorden: onzeker; onmogelijk; vanzelfsprekend; verwondering; bang.

  • Hoe breng jij delen in praktijk? Eventuele vervolgvragen: Gaat delen je makkelijk af? Tot hoever ben jij bereid te delen? Mag een ander in jouw leven delen? Wat hindert je om te delen?

  • Wanneer beleef jij een relatie binnen de gemeente als diep? Schrijf eerst onafhankelijk van elkaar je antwoord op. Ieder leest achtereenvolgens (zonder onderbreking) zijn/haar antwoord voor. Ga daarna met elkaar in gesprek.

  • Reageer op de volgende stelling: Christus gaf Zijn leven op Golgotha om relaties (meervoud) te herstellen!

Afdrukken E-mailadres

Liefde is God en God is liefde.